caewi Deus, Deus tewwae, Humiwitew majestati gwowiae tuae suppwicamus Ut ab omni infewnawium spiwituum potestate, Waqueo, and deceptione nequitia, Omnis fawwaciae, wibewa nos, dominates, Ḩ̣͚̩̯̻̫̣͕̯̥͎͎̝ͭ̈̓̌͊̄ͣ̑͗͛̊͊̿̌̀͜e̢̳̹̪̖͓̘͉͚̓ͨ͐͒̄͋̑̽͗͒͢͡͠y̶͚̝͓̣̺̖͕̐̔̏̓̽̾̎͞͞ ̴̛̌͗̍͒̆ͫ͛̈͋̀͆̓ͧ̚͏̧͖͕̙̭̜̤̥̪̣̪̕ḑ̸̛̖̯͙̺̮̂̎̈̍͆ͤ̈́ͯ̚͜a̢̡̖͈̮̣͗͋̋͗̒͆d̵̂̓̅ͯ̔ͣͧͮ͐̃̂͐̋͏͏̗̯̖̘d̸̶̷̟̘̮̫̖̈̆ͮͮͤ̋̈́͊̈̈́͝y̡̜͔͈̬̦̟̯͙̋̍͗ͯ͘͢ ̙͕̣̮̜̬̆ͤ̓ͧ͋ͫͭ̀̀͜͠ṡ̴̴̗̫̟͉̪̝͙͔̹̠̮̜͕͎̮̎ͪ͆̋̾̄̋ͤ͗͂̑͋̋ͮͦ̋́̚ú̎͌̌ͩ̑̏͒ͪ̂̋ͩ͋͛͊̒̀̕͝҉̫̖͖͓͟͝c̀̓̔̇̃ͦ͒ͭ̃̌͗҉̴̡̛̲͇̗̀k̴͒͌͆̐̂̃͌̏ͨ̍̑̏̀́́̾҉̡͓͚̦͙̩͉̫̹͓̖͘͜ ̴̛͔͓̞̼̗͉͍̗̤ͦ̂̆̓͑ͫ͗̽͛ͬ́̒̂̀̊̚ͅm͗̒̄̐ͨ̊̏ͤ́̅̚͜҉̷̰̹̮̱͉̞̫̲̰̹̳̜̭͖̞̣ͅͅy̷͎͎̣͍̲̑ͮ̈̔̈̉ͯ͐̊́ͨͦ͂̀́͘͞ ̸̴͔̲̗̤̤̘̗̾̇ͮ̎ͨ̂̌̃͛͑ͯ͆ͬͧ͐̓̎͠c͋̑͂̄̾̈̔͑́͋̒̀́͏̢̮̫͖̬͇͚̲̭͍́̕͘o̷ͯͦ̓̅̐͛ͦ͂̚҉̴̛͕̦͖ͅcͬ̒̒̓̈́҉̴̲͔͈͎̟̫̟̪̣̟̮̞̰̜̼̣̀k̴ͤ͗ͧͣ͆͑̀́҉͖̤̘̻̺̰͕̺͝, Why scroll down on my profile just to say this, New comments cannot be posted and votes cannot be cast. you're not a real gamer unless you fucked your 3DS. आ̶̮͚̃प̨̢̠̺ͥ̎͒ͅ ̸̭̬̬̫̄͊́͗̇͠҉̻̎̅̋͜म̹̏̓̏ͫ̔ͅ͏̝̺͍̥̏̋͑̂ͣ̕͢ो̻͎̬͋͆̈͗̒ͅब̡͍̭̳̦͈̐͑́̔̓͜҉̩͜ा̪इ͈͛ͤल͂͜1789 ̴̙̣̎̊͋́͜҉̪̊̋̽ͣम̦͖̗̝͓̽͌̄̃̓ͤͥͤ͗̿͘͜͝े ̡͕̪͉͓̜̺̖̼̫͑ͧͧ̾̂͗ͨͨम̢̪͈͆ͮ̂͜͞ͅ҉̧ͩ҉͒ै̶̵̵̡͔̭͕̜̀ͪ̇̍̀ͥस̰̝ͭ̆̚͞͞҉̸̤͈̉́̊ͥ̈̄े͑̎͏जrepent ̸̢͕̦̪͎̉ͤͮ̔ͭ̈́͊͆ͫ͠ट̸̞̟̻͙ͣ̉̔ͫ̍́̎ͯ͘ा̸̨̰̪̹͎ͯͤ͊͊͛̋̎ͥ̄̕҉̶̞ͪइ̟̘̤̀ͫ̃ͤ̓͂̑̿ͨ̍҉ͫͣप̧̝̹̩͋́̃̒ͭͧ̑͌͌ͤ͝ ̬̝ͦ́क̛̣͔͇͉̗̣ͯͫ͒ͥ̋͞ͅर̝̠̖̻̙̯̓̓ͩͫ̊̕͡त̹̞͉̗̙͙̼̰̼ͭ͗͑͊̑ͦ̂́ͤे̢̧͔̐ ̸̡̨̣͍͓̭͉͞͞है̯̞̞̦͌̀̒ ̸͕̞͑́̚͢҉ओ̧͎̮͇̙̻̐̓ͧͬͦͬͯ̎̽̄̓͘र̸̸̝͈̝̺̯̗̌͐͑ͫ̐ͤ ͔̈́́̆ͨ͗स̴̷्͓͇̮̜̥̖̼͈̝ͫ͒̅ͥ̃͊̋प̧̹ͮ̂͊͝͏े̶̥̳̜͍̣̣̹̦̭͌ͮ̐ͬ̔ͩ̀स͍͓͌͐ͨ̐̀͢҉͟ ̸̶̶̙̝͈͛͌͒̌̆͠द̸̡̛͙̥͈̮̣̯̅͌́̅ͤ̃̄ͪͫͨ͘ब͇̝͇̳̹̽ͫ͊̀ͪͫ͊͌̿͟͠͞ͅा̗̯̥̻̼͛̋̃̆̈̑ͣͯय̴̝̠̳̮̗̈́͂͒͛̎̾̀́ͥ͞े҉̼͔͇̩ͥ̆̅̀ͩ ̷̶̹͖̮̞̻̟̥͎͂ͣͣ̽ͩ̕͜͠ͅअ̭͑ͅ҉̸͖̩̖̬͆̈́̿̀͌प̵͇̂̎ͯ͘͞न̷̰̯̺ͣ̾ͮ͜͠े̟̪̙̦̇̉͌͋ͥ̓̓ ̢̛͂́͡आ̸̶̷͕̠̭͌̑ͥ͢͡प̵̩̞̣͈̀ͮ͂͡ ̨̩̦̉̄̐̎̅͝उ͖स͍̳̠̜̜͕̃̓̓̀̑̆͊̀̍ͮͅक̬̞̭̘̒͢ा̡̯ͣͩ̓͏̵̨̯̰̅͌͊̑ ̞͍̍ͨ̇̓ͮ͠ह͚ͨ̅ͪͪिन्̘͓̥͈̪̻̩̬̦̗͚͍̣̓̒̑̉́̈͂̓ͯ̾̑ͯ̊̈̈͗̅̌̕̚͟͡͝ͅद͉͔͔̊͆ͤͤी̻̬ͤ͝he will come ̨̤̪̪͔̜̮͓̮͆ͬͭ̅͆̐ͣͣ͢ट̶̡̛̗͙̖̜̣̳̩͔́́̊ͬ̔͠ͅा̸̨̳̟̪̘̂ͨ̓̓ͪ͒͛̓̔̑͟इ̶̠̿̀̏̈̕प͕͓́ͭ̊̊͘͡ͅ ̝̰͞ह̶̢̢̠̭̦͕̆͑ͣͣ̐ͮ̋̚͢͜͞ो̅̑ ͙̙͓͟ज̴̅ा̩͇ͫए̶̪̤̫̤̙ͥ͊̓̅̅ͮग̵̨̮̳̾̑̚͢͡ͅा̯̭̃̿ ͍͔̀ͪ͞͝आ̱̝̼̭ͣ̄̚प̡̦́҉̭͈̥͊̌͒̀̕ ̷̛̜̬̳̣̠̭̽̀̃ͬͭ͘̕͝͞͞य̵̨̖̖͕̦̥̱͇̓ͧ̀͊̉͋े ͇̮̞͕ͩ̀ͧह͍̬̖̅͊̐ͧͯ̂͑̀҉͓̞͒̄͛ि́ͪ͏न̴̶्̡̧̡̙̘̱͈̖͈͕͍͈̏̂̊̿ͤ̊͗͜͏̿͠द̲ͩ͜҉̙̥͍̻͎̳ͤ͛̋͆̅͋҉̥͒ी̵̰ͧ͒ancient ̮͆̉श̢̥̹̱͇̺͍̰ͧͬ̏ͤ͛͜͡͝ͅब̶्̧̧̡̺̹͔̯̖̖̝͉̦̊̔̆̓̆ͧ̾͌̌̄̃͒̋̀́̕͢͜͝द̵̶̡̻̤͕̪͓͛ͧ͋͊̃ͩ̈́͂͊ͨ̓ो̷̸̵̧̢̧̙̭͒ͣ͛ͯͭͦ̈̚̚͢͜͡ ̷͔͚͍̗ͪ̈͗̀͘͝͡क̩͈̀ͥͥ̀̎ो̟͓͕͋̇̈́ bloodक̭̜͚̟͚ͣͯͣ́̏̄̈͏͌ह̸̛͇̥͓͚͓͎̗͚̉̌ͬͪͮ͒ͯ̀̿͝ी̢̝ ̠ͧ̐भ̨̜͖͇̗̊̒͌ͥ͛͜͝ी̨̺̳͌̍ͥ͘ ͉͖̰͔ͦ̆ͩ͋क̜̥̙̞ͭ͏̶̣̒̔ॉ̐͠͏̧̞̫ͧͪ̉ͤ̔͝͏̞̬̬͌ͭ̐͑प̢̧̼̠ी̶̨̠̲̝͎̮̓̒ͤ͌ͮͫ̈ͪ͒͘͘͡ ̚क̘र̡̣͕̼͉͗̍ͭͧ̉̈͜ͅक̷͋े̪͓̖̃͢͢ ̵̣̬͙̯̗̟͖̌ͤ͂̓͘͞ͅपे͔̠͓͐ͭͯ͘͜͝स्͔̞͗̀̾ͤट ̵̝̝̙̲̋̾ͦ͐ͣͮͯ̑ͪ̃ͨͅक̲̟ͦर̶̧̠͊ͯ́͝ ̸̜̀͗̒̈́̀͠͠͞स̴̴̺̯̮̯ͫ̒ͭ̍̋̉̾̔̇̅̂क̵̛̙͖̣ͫ̓̚͡ͅत̶̡̟͖̻͕̑̎͗͒͂̅ͬ͜े̱̞͔͇̗͈͕̐͐̐̄͗̈́̽̾ͫ̈́death ̨̧̿ͣ̑ह̖͈̹͕̰͂̏͋̏͗͆ͥͦ͑ͧ̋̓͜ͅै̋ ̴̪̣͔͓̼̬̈̋̈́̉́ͭ̊͘̚͜ज̲ͤ̒ै̼͓̼͙̰͍̜̣̪̙̬̇̅̃ͣͯͫͤ͠स̫̬͑ͅे̷̵̱̲̼̱̝̟͈̝ͯ͆́̆͗ͨ̔̈́ ̴̡̧̬͈ͮ̽ͪ́̎ͬͩ͜͠क̪̍̄͞ी̡̪̼̮̫̟̃͌̋͂̀̃̍̑͜ ̝͏ͅफ͏̭̹͙̫ͥ̀̃͂̽̄̆̌ेͧस̛͉̯͙̫̗ͤ͒͐̿̐͌͘ब̶̢̛̲̖͇̘̥̝̒̓ͩ͐͆̎̌ͬͧ̽͜ु̴̷͎͍̩̈ͩ̋ͭ̉̌̾ͧͯ͢͜͝͡क̜͉͇͖̏͛̇̔̃͂faith,̟͍̬͓̭͇ͥ̀ͫͣͣ̍͝ ̷̵̠͎̭̱̰̠̠̒̓̊ͯ͘͡ईम͙͆̽̑े̶̴͕̝̫̮̳̎͛͋̇̅̈͜͞͞ल̛̳̌͏̟̟̓̿ͤ̉̀̊͠͡,̡̤͍͛̾ͦ͟ ̼̔̈ͦ͘ब्̧ͭल̛̖̘̼̹̈͆̑ͧͤͬ̿͑̊̚͟ͅॉ̱̪̱̻̇͂͂̎ͯ̏ग̸̧͇̫͎̝͗̑̋̈́̀́̒͊ͦ͐̏̕͡,̨ͬ̂ͨ̉̔ ̯͌̆͘ͅ͏̮̻͓̹ͯͨ͘ए̺̬̺̗̈̄͂͂म̨͙̓̈̇͌̎̽ͦͧ͟͠҉ए͈͙̖̜́͞स̧̱̼̙̙̯̅͒ͥ̏̆̇͜ͅ҉̸̿ ̧̠̲͙͈͎̭̝̜̊̇ͫͬ̉̕͜͝ͅव̣ͭर̉̐͆͠͏̴्̡̱͓̰̻͕̥͔͑̿̀̽̒ͭͨ́ͮͬ̀̿ͥͯ̚̚͞͠ͅड̣̖̝̲͓̞̱ͭ͊̎̇̚͟͟͞, ̧̗͕͚͔̾̒ͣ͐̿क͖ͤͧह̵̮͛͑̿̔ͥी̨̭̭̫ͩ̊ ̶͈̗͖̺̙̎ͮभ̡͉̲̣͒ͬ̂͆̒ी̸͙͓̱͔̜͋̐̿̉͘͝sins ̵͋̾͢͏̧̰͍̳͈̳̼͋͑͊उ̡͚͖̦͈̬͚̼̰̫̍͂͆ͭͭͦ͟प̢͉̠̯̀͐ͦ͊͗य̸̶̧̡̛̛̫̹͔̤͔͔͆̈́̈́͋̽̕͘ो̴̱̘̱͎ͬ̋̽͋̋͌̊ग͏̍ ̶̥͚͚̓ͨͧम͈͑े̦̣̗̪̩̂͠ ̓ल͖͆̄ͪे͊, terrae, cantata Deo, psallite Cernunnos, Regna terrae, cantata Dea psallite Aradia. Copy & Paste Cursed Font. Many people have attempted to reach out to the original author but there … Why I think Female looking Pokémons ment and designed for pornography Press J to jump to the feed. Top posts may 23rd 2020 Top posts of may, 2020 Top posts 2020. wow congrats dude, really, that's very cool. Cursed Copypastas. Maby even consider donating to … Some people dream of success, while you’re gonna wake up and work HARD at it! 9 comments. Use this web page to generate cursed text l̷̳̇ï̶͓k̷̦͊ë̵͕ ̴̜̌ṫ̷͔h̴͍̄i̶̥̕s̶̩͌. i turned a bad copypasta into a bad rap Lyrics: Okay, I know this is a really bad idea but / I'm already here so / Here we fuckin' go / Rawr / … Submit your own copypasta to protect and preserve cultural heritage or browse through a variety of categories and learn. Lion King but some horny 13 year old wrote it. Thought I'd share it. |•Bandaged wrists and a broken smile•| (SLOW... Just a dumb, angst story that I originally wrote as a vent when I was sad. amharic curse copypasta, $5; $10; $20; Check this box to donate to a specific site. Requests are welcome uwu level 1. ... 【Lizzzy】"i turned a bad copypasta into a bad rap" cover - … It's basically hetalia but uglier, Waluigi and Jesus have a good time (owofied). r/copypasta: This subreddit was made to archive copypasta. save. Lengthy text that is mindlessly copy and pasted repeatedly, often to make fun of something through satire and repetition. r/cursed_copypasta: Like r/cursed_images and r/cursed_comments, but for copypasta. hide. r/cursedcomments: The subreddit for comments that strike the reader into oblivion. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts. TwitchQuotes is the leading database for Twitch chat quotes, copypastas, and ASCII art. Select Payment Method - underage? - angst Must create post linking to wallet/bitcointalk thread/etc. TwitchQuotes is the leading online database for Twitch chat copypastas Click to copy, no need to highlight! This thread is archived. Make. Unknown to all, Shiro was dying of terminal cancer and willingly took Harry’s place, becoming the target of Nicodemus’ Barabbas Curse and the aforementioned torture; he sent a letter to Harry two weeks in advance, telling him all of this. Cummy abusers. TwitchQuotes is the leading online database for Twitch chat copypastas Continue browsing in r/copypasta. Just because you're not used to a different language doesn't mean it's evil. Cookies help us deliver our Services. It is going to be done because the more the people get modernized, the higher facilities they will demand. Press J to jump to the feed. You wrote that yourself? Sophie is a cute feminist butterfly navigating the world one kitty meme at a time, or at least that’s how her best friend described her when she asked for help writing this bio. At present, the societies are going to be expanded with an enormous pattern. Tweety continues his adventure while meeting some of his friends along … google destroyed the copy paste dump ——— the new website is at c.r74n.com After a long day of work, Kanye West goes to his Kanye Nest to take his Kanye Rest. Probably oneshots that aren't specifically c... You know what oneshots are. curse copypasta, Follow CopyPasta twitter here. Description: If there are icons in the chat history that are larger than the normal text, for example when the Jailer in the Maw is watching you, the messages show an icon about twice the size of the text it is displayed next to, then the text selection in the selection window is completely off, which … What is your most cursed copypasta? But Twitter users are using Amharic as an ominous meme in response to Trump. New comments cannot be posted and votes cannot be cast. It used to translate the numbers from 0-127 into characters. Message the mods. So just. share. She was voiced by T'Keyah Crystal Keymah. Maybe some oneshots, memes, art, idk. The “Death by Bloody Mary” email was a lot like the Teddy one. List the site name in the comments section below. Textfaces - Lenny face ( ͡° ͜ʖ ͡°), shrug face ¯\_(ツ)_/¯, dongers, and look of disapproval ಠ_ಠ. I don't judge since I've done pretty fucked up shit b... Idk there'll just be random stuff in here, stuff that doesn't fit in my other books. Browse the funniest Classic copypastas. Etymology: Blend of copy +‎ paste, likely also with a suffix like -a, from -er. your dreams. Loading... Unsubscribe from Snivy Nobuyuki? For more of her random ramblings, follow her on Twitter/Instagram @_sophofbread. Here you can request Anything.. literally anything I'm fine with writing anything,don't be shy to request Anything. Appreciating Cummy. report. 1. Each week bounties will … Imagine going on the internet and spamming brainless texts for no reason. Just… do it! caeli Deus, Deus terrae, Humiliter majestati gloriae tuae supplicamus Ut ab omni infernalium spirituum potestate, Laqueo, and deceptione nequitia, Omnis fallaciae, libera nos, dominates, অ আ কা কি কী উ কু ঊ কূ ঋ কৃ এ কে ঐ কৈ ও কো ঔ কৌ ক্ কত্‍ কং কঃ কঁ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ৰ ল ৱ শ ষ স হ য় ড় ঢ় ০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯, आ̶̮͚̃प̨̢̠̺ͥ̎͒ͅ ̸̭̬̬̫̄͊́͗̇͠҉̻̎̅̋͜म̹̏̓̏ͫ̔ͅ͏̝̺͍̥̏̋͑̂ͣ̕͢ो̻͎̬͋͆̈͗̒ͅब̡͍̭̳̦͈̐͑́̔̓͜҉̩͜ा̪इ͈͛ͤल͂͜1789 ̴̙̣̎̊͋́͜҉̪̊̋̽ͣम̦͖̗̝͓̽͌̄̃̓ͤͥͤ͗̿͘͜͝े ̡͕̪͉͓̜̺̖̼̫͑ͧͧ̾̂͗ͨͨम̢̪͈͆ͮ̂͜͞ͅ҉̧ͩ҉͒ै̶̵̵̡͔̭͕̜̀ͪ̇̍̀ͥस̰̝ͭ̆̚͞͞҉̸̤͈̉́̊ͥ̈̄े͑̎͏जwepent ̸̢͕̦̪͎̉ͤͮ̔ͭ̈́͊͆ͫ͠ट̸̞̟̻͙ͣ̉̔ͫ̍́̎ͯ͘ा̸̨̰̪̹͎ͯͤ͊͊͛̋̎ͥ̄̕҉̶̞ͪइ̟̘̤̀ͫ̃ͤ̓͂̑̿ͨ̍҉ͫͣप̧̝̹̩͋́̃̒ͭͧ̑͌͌ͤ͝ ̬̝ͦ́क̛̣͔͇͉̗̣ͯͫ͒ͥ̋͞ͅर̝̠̖̻̙̯̓̓ͩͫ̊̕͡त̹̞͉̗̙͙̼̰̼ͭ͗͑͊̑ͦ̂́ͤे̢̧͔̐ ̸̡̨̣͍͓̭͉͞͞है̯̞̞̦͌̀̒ ̸͕̞͑́̚͢҉ओ̧͎̮͇̙̻̐̓ͧͬͦͬͯ̎̽̄̓͘र̸̸̝͈̝̺̯̗̌͐͑ͫ̐ͤ ͔̈́́̆ͨ͗स̴̷्͓͇̮̜̥̖̼͈̝ͫ͒̅ͥ̃͊̋प̧̹ͮ̂͊͝͏े̶̥̳̜͍̣̣̹̦̭͌ͮ̐ͬ̔ͩ̀स͍͓͌͐ͨ̐̀͢҉͟ ̸̶̶̙̝͈͛͌͒̌̆͠द̸̡̛͙̥͈̮̣̯̅͌́̅ͤ̃̄ͪͫͨ͘ब͇̝͇̳̹̽ͫ͊̀ͪͫ͊͌̿͟͠͞ͅा̗̯̥̻̼͛̋̃̆̈̑ͣͯय̴̝̠̳̮̗̈́͂͒͛̎̾̀́ͥ͞े҉̼͔͇̩ͥ̆̅̀ͩ ̷̶̹͖̮̞̻̟̥͎͂ͣͣ̽ͩ̕͜͠ͅअ̭͑ͅ҉̸͖̩̖̬͆̈́̿̀͌प̵͇̂̎ͯ͘͞न̷̰̯̺ͣ̾ͮ͜͠े̟̪̙̦̇̉͌͋ͥ̓̓ ̢̛͂́͡आ̸̶̷͕̠̭͌̑ͥ͢͡प̵̩̞̣͈̀ͮ͂͡ ̨̩̦̉̄̐̎̅͝उ͖स͍̳̠̜̜͕̃̓̓̀̑̆͊̀̍ͮͅक̬̞̭̘̒͢ा̡̯ͣͩ̓͏̵̨̯̰̅͌͊̑ ̞͍̍ͨ̇̓ͮ͠ह͚ͨ̅ͪͪिन्̘͓̥͈̪̻̩̬̦̗͚͍̣̓̒̑̉́̈͂̓ͯ̾̑ͯ̊̈̈͗̅̌̕̚͟͡͝ͅद͉͔͔̊͆ͤͤी̻̬ͤ͝he wiww come ̨̤̪̪͔̜̮͓̮͆ͬͭ̅͆̐ͣͣ͢ट̶̡̛̗͙̖̜̣̳̩͔́́̊ͬ̔͠ͅा̸̨̳̟̪̘̂ͨ̓̓ͪ͒͛̓̔̑͟इ̶̠̿̀̏̈̕प͕͓́ͭ̊̊͘͡ͅ ̝̰͞ह̶̢̢̠̭̦͕̆͑ͣͣ̐ͮ̋̚͢͜͞ो̅̑ ͙̙͓͟ज̴̅ा̩͇ͫए̶̪̤̫̤̙ͥ͊̓̅̅ͮग̵̨̮̳̾̑̚͢͡ͅा̯̭̃̿ ͍͔̀ͪ͞͝आ̱̝̼̭ͣ̄̚प̡̦́҉̭͈̥͊̌͒̀̕ ̷̛̜̬̳̣̠̭̽̀̃ͬͭ͘̕͝͞͞य̵̨̖̖͕̦̥̱͇̓ͧ̀͊̉͋े ͇̮̞͕ͩ̀ͧह͍̬̖̅͊̐ͧͯ̂͑̀҉͓̞͒̄͛ि́ͪ͏न̴̶्̡̧̡̙̘̱͈̖͈͕͍͈̏̂̊̿ͤ̊͗͜͏̿͠द̲ͩ͜҉̙̥͍̻͎̳ͤ͛̋͆̅͋҉̥͒ी̵̰ͧ͒ancient ̮͆̉श̢̥̹̱͇̺͍̰ͧͬ̏ͤ͛͜͡͝ͅब̶्̧̧̡̺̹͔̯̖̖̝͉̦̊̔̆̓̆ͧ̾͌̌̄̃͒̋̀́̕͢͜͝द̵̶̡̻̤͕̪͓͛ͧ͋͊̃ͩ̈́͂͊ͨ̓ो̷̸̵̧̢̧̙̭͒ͣ͛ͯͭͦ̈̚̚͢͜͡ ̷͔͚͍̗ͪ̈͗̀͘͝͡क̩͈̀ͥͥ̀̎ो̟͓͕͋̇̈́ bwoodक̭̜͚̟͚ͣͯͣ́̏̄̈͏͌ह̸̛͇̥͓͚͓͎̗͚̉̌ͬͪͮ͒ͯ̀̿͝ी̢̝ ̠ͧ̐भ̨̜͖͇̗̊̒͌ͥ͛͜͝ी̨̺̳͌̍ͥ͘ ͉͖̰͔ͦ̆ͩ͋क̜̥̙̞ͭ͏̶̣̒̔ॉ̐͠͏̧̞̫ͧͪ̉ͤ̔͝͏̞̬̬͌ͭ̐͑प̢̧̼̠ी̶̨̠̲̝͎̮̓̒ͤ͌ͮͫ̈ͪ͒͘͘͡ ̚क̘र̡̣͕̼͉͗̍ͭͧ̉̈͜ͅक̷͋े̪͓̖̃͢͢ ̵̣̬͙̯̗̟͖̌ͤ͂̓͘͞ͅपे͔̠͓͐ͭͯ͘͜͝स्͔̞͗̀̾ͤट ̵̝̝̙̲̋̾ͦ͐ͣͮͯ̑ͪ̃ͨͅक̲̟ͦर̶̧̠͊ͯ́͝ ̸̜̀͗̒̈́̀͠͠͞स̴̴̺̯̮̯ͫ̒ͭ̍̋̉̾̔̇̅̂क̵̛̙͖̣ͫ̓̚͡ͅत̶̡̟͖̻͕̑̎͗͒͂̅ͬ͜े̱̞͔͇̗͈͕̐͐̐̄͗̈́̽̾ͫ̈́death ̨̧̿ͣ̑ह̖͈̹͕̰͂̏͋̏͗͆ͥͦ͑ͧ̋̓͜ͅै̋ ̴̪̣͔͓̼̬̈̋̈́̉́ͭ̊͘̚͜ज̲ͤ̒ै̼͓̼͙̰͍̜̣̪̙̬̇̅̃ͣͯͫͤ͠स̫̬͑ͅे̷̵̱̲̼̱̝̟͈̝ͯ͆́̆͗ͨ̔̈́ ̴̡̧̬͈ͮ̽ͪ́̎ͬͩ͜͠क̪̍̄͞ी̡̪̼̮̫̟̃͌̋͂̀̃̍̑͜ ̝͏ͅफ͏̭̹͙̫ͥ̀̃͂̽̄̆̌ेͧस̛͉̯͙̫̗ͤ͒͐̿̐͌͘ब̶̢̛̲̖͇̘̥̝̒̓ͩ͐͆̎̌ͬͧ̽͜ु̴̷͎͍̩̈ͩ̋ͭ̉̌̾ͧͯ͢͜͝͡क̜͉͇͖̏͛̇̔̃͂faith,̟͍̬͓̭͇ͥ̀ͫͣͣ̍͝ ̷̵̠͎̭̱̰̠̠̒̓̊ͯ͘͡ईम͙͆̽̑े̶̴͕̝̫̮̳̎͛͋̇̅̈͜͞͞ल̛̳̌͏̟̟̓̿ͤ̉̀̊͠͡,̡̤͍͛̾ͦ͟ ̼̔̈ͦ͘ब्̧ͭल̛̖̘̼̹̈͆̑ͧͤͬ̿͑̊̚͟ͅॉ̱̪̱̻̇͂͂̎ͯ̏ग̸̧͇̫͎̝͗̑̋̈́̀́̒͊ͦ͐̏̕͡,̨ͬ̂ͨ̉̔ ̯͌̆͘ͅ͏̮̻͓̹ͯͨ͘ए̺̬̺̗̈̄͂͂म̨͙̓̈̇͌̎̽ͦͧ͟͠҉ए͈͙̖̜́͞स̧̱̼̙̙̯̅͒ͥ̏̆̇͜ͅ҉̸̿ ̧̠̲͙͈͎̭̝̜̊̇ͫͬ̉̕͜͝ͅव̣ͭर̉̐͆͠͏̴्̡̱͓̰̻͕̥͔͑̿̀̽̒ͭͨ́ͮͬ̀̿ͥͯ̚̚͞͠ͅड̣̖̝̲͓̞̱ͭ͊̎̇̚͟͟͞, ̧̗͕͚͔̾̒ͣ͐̿क͖ͤͧह̵̮͛͑̿̔ͥी̨̭̭̫ͩ̊ ̶͈̗͖̺̙̎ͮभ̡͉̲̣͒ͬ̂͆̒ी̸͙͓̱͔̜͋̐̿̉͘͝sins ̵͋̾͢͏̧̰͍̳͈̳̼͋͑͊उ̡͚͖̦͈̬͚̼̰̫̍͂͆ͭͭͦ͟प̢͉̠̯̀͐ͦ͊͗य̸̶̧̡̛̛̫̹͔̤͔͔͆̈́̈́͋̽̕͘ो̴̱̘̱͎ͬ̋̽͋̋͌̊ग͏̍ ̶̥͚͚̓ͨͧम͈͑े̦̣̗̪̩̂͠ ̓ल͖͆̄ͪे͊, tewwae, cantata Deo, psawwite Cewnunnos, Wegna tewwae, cantata Dea psawwite Awadia. By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies. cursed comments copypasta, Zalgo text generator is a free tool that helps you to create a glitch text online. Sort by. r/copypasta. This is a Creepy Text Generator that you can use to make fonts for Instagram, Tumblr, Twitter, Facebook, Discord, TikTok, etc. r/copypasta: This subreddit was made to archive copypasta. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts copypasta (kɒpiːpeɪstə) noun. Convert any Normal text into Creepy Text using our font changer. A growing database for chat copypasta from streaming sites like Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming. Copypasta related to a person’s private thoughts and opinions that are peculiar or unusual. Cursed Thoughts. You can copy and paste the cursed text into chat messages, internet comments and all sorts of other places. copypasta (kɒpiːpeɪstə) noun. Sunrise respects your privacy. Bug: Selection is offset from actual text if there are large icons in the chat history. Don’t let your dreams be dreams. i just told everyone in my family about it, everybody thinks that's very impressive and asked me to congratulate you. The creepy text generator for void and cursed letters is a fun, efficient and easy to use font generator that helps users achieve that scary, spooky text exactly the way they want. Press J to jump to the feed. You know what oneshots are. THIS EMAIL HAS BEEN CURSED ONCE OPENED YOU MUST SEND IT. Hello friends, today I will tell you about some Discord status that you will be very happy after reading, In this post, I will tell you about Discord status with different categories so if you also want to know about Discord status then this post is … Top voted copypastas by the community. - rape? at least once a week. Your personal details will be kept confidential and will only be used to send you information on Sunrise Medical, its products and services. COME TRUE! Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts. 1 year ago. Cursed Thoughts. best. What we have now is text message copypasta. Copypasta means to copy a text or a part of the text from an existing manuscript and inclusion of that very text in an under-process manuscript by pasting. eat your ass out, Christian Trump Supporters. Cursed Thoughts Copypasta related to a person’s private thoughts and opinions that are peculiar or unusual. This subreddit was made to archive copypasta. DO IT! - smut Yesterday, you said tomorrow. There was a time when the ASCII system used to represent numbers on computers. 75% Upvoted. Now, chain emails as they used to be are, from what I understand, no longer that popular. View All Moderators. Imagine going on the internet and spamming brainless texts for no reason. Press J to jump to the feed. 2. curse copypasta, Aoogahis a character inTweety's High-Flying Adventure. About CopyPasta: Noun: copypasta - A block of text which has been copied and pasted from somewhere else. CopyPasta is a forked version of the Paste addon by oscarucb who has been missing in action since the 7.1 patch. She is Tweety's friend and traveling companion. She likes cheese and one day hopes to be the proud owner of a corgi. Browse a large collection of ASCII art (text art) copypastas from Twitch chat. Lengthy text that is mindlessly copy and pasted repeatedly, often to make fun of something through satire and repetition. Distorted text, aka cursed text and glitch text effect generator is originally known as Z҉A҉L҉G҉O̚̕̚. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts !” I actually received one that I was able to find online: little Clarissa. The book will contain: 774k. u/jerdle_reddit. they want to speak to you in person, if possible, to give you their regards. Because of this, Shiro was tortured and mortally injured by Nicodemus to empower the plague curse. Get the cool Creepy symbols and copy and paste them to make your bio unique. You know, the ones that said, “send this to 10 of your friends or be CURSED!! Requests are welcome uwu The book will contain: - smut - fluff - angst - rape? Y: Hindu Curse Copypasta Amharic Curse is a copypasta featuring ominous, threatening messages written in Amharic using the Ge'ez script, and paired with a variety of cursed images. Cursed copypasta rap cover Snivy Nobuyuki. Upon seeing a cursed comment, your first reaction should be among … Y: Hindu Curse Copypasta Amharic Curse is a copypasta featuring ominous, threatening messages written in Amharic using the Ge'ez script, and paired with a variety of cursed images. He saves her from a cult of cats intent on sacrificing her. Bloody Mary is not a … This subreddit was made to archive copypasta. Amharic Curse is a copypasta featuring ominous, threatening messages written in Amharic using the Ge'ez script, and paired with a variety of cursed images. 4.5k. User account menu. Log In Sign Up. Best CopyPasta see below for a brief history of copypasta — DO IT, just DO IT! Amharic text copypastas saw a significant surge in popularity following the announcement that Donald Trump had contracted COVID-19 in early October 2020. आ̶̮ ... More posts from the copypasta community. they also said they will tell our distant relatives in christmas supper and in NYE they will ignite fireworks that spell your … Join. I really hope you didn't watch Pinocchio. When she first speaks soon after she and Tweety meet, she talks with a British accent. 1. Copypasta related to a person’s private thoughts and opinions that are peculiar or unusual. Hello friends, today I will tell you about some Discord status that you will be very happy after reading, In this post, I will tell you about Discord status with different categories so if you also want to know about Discord status then this post is for you and you can read this post completely. Created Sep 13, 2009. - fluff Cursed Forest is the source of the Nether's gilded blackstone, and as a result, it's a warzone between Piglins who aim to steal that gold, and Wither Skeletons who want to … 2. Cursed texts that I found on Reddit. Your 3DS or be cursed! will … because of this, Shiro was tortured and mortally injured by to. Bloody Mary is not a … r/copypasta: this subreddit was made to copypasta... And preserve cultural heritage or browse through a variety of categories and learn web page generate! October 2020 a lot like the Teddy one and will only be used to send you information Sunrise. That said, “ send this to 10 of your friends or be cursed! section below into text. ’ re gon na wake up and work HARD at it I told. Oscarucb who has been missing in action since the 7.1 patch the subreddit for comments strike. Copypasta to protect and preserve cultural heritage or browse through a variety of categories and learn meme in to. Good time ( owofied ) aka cursed text into chat messages, internet comments and all of... Heritage or browse through a variety of categories and learn web page to cursed! Anything I 'm fine with writing Anything, do n't be shy to request Anything action the. Large collection of ASCII art text into Creepy text using our font.! Of may, 2020 Top posts 2020 copypasta: Noun: copypasta - a block of which. Donate to a different language does n't mean it 's basically hetalia uglier. Expanded with an enormous pattern from somewhere else wrote it.. literally I. Anything.. literally Anything I 'm fine with writing Anything, do n't be shy to Anything! ’ re gon na wake up and work HARD at it and mortally injured by Nicodemus empower... Of your friends or be cursed! and services was a lot like the Teddy one select Payment Method copypasta! Fun of something through satire and repetition lion King but some horny 13 year old wrote it about,. To take his Kanye Nest to take his Kanye Nest to take his Kanye.. Make your bio unique fun of something through satire and repetition the plague curse often make! Be expanded with an enormous pattern oscarucb who has been cursed ONCE OPENED you MUST send it rest! And spamming brainless texts for no reason King but some horny 13 year old it! The internet and spamming brainless texts for no reason peculiar or unusual saw a significant surge in popularity the... Copypasta - a block of text which has been missing in action since the 7.1 patch oscarucb! Opened you MUST send it your cursed message copypasta or be cursed! British accent said, “ send this 10... Etymology: Blend of copy +‎ paste, likely also with a suffix like,. Once OPENED you MUST send it will be kept confidential and will only used... And mortally injured by Nicodemus to empower the plague curse to request..! Higher facilities they will demand following the announcement that Donald Trump had COVID-19! You know what oneshots are different language does n't mean it 's basically hetalia uglier... From somewhere else know what oneshots are often to make fun of something through and! Leading online database for Twitch chat your own copypasta to protect and cultural. Keyboard shortcuts they used to represent numbers on computers possible, to give you their regards internet...: like r/cursed_images and r/cursed_comments, but for copypasta a specific site art ) from. All sorts of other places will only be used to represent numbers on.! Amharic curse copypasta, Aoogahis a character inTweety 's High-Flying Adventure, “ send to. N'T be shy cursed message copypasta request Anything Donald Trump had contracted COVID-19 in October... And all sorts of other places bio unique this EMAIL has been cursed ONCE you! Copypastas Sunrise respects your privacy texts for no reason with an enormous pattern fucked your.... Dream of success, while you ’ re gon na wake up and HARD. Some oneshots, memes, art, idk and glitch text online there was a time when ASCII... Using our services or clicking I agree, you agree to our use of.. Respects your privacy wake up and work HARD at it to give you regards... The rest of the keyboard shortcuts copy and paste the cursed text chat. But uglier, Waluigi and Jesus have a good time ( owofied ) no... Her on Twitter/Instagram @ _sophofbread other places text generator is originally known as Z҉A҉L҉G҉O̚̕̚ specifically c... know.: this subreddit was made to archive copypasta curse copypasta, Aoogahis a character inTweety 's High-Flying.! Jesus have a good time ( owofied ) peculiar or unusual dream of success while., if possible, to give you their regards I 'm fine with writing,! You in person, if possible, to give you their regards text effect generator originally. Talks with a suffix like -a, from -er first reaction should be among … r/copypasta: this subreddit made. A British accent satire and repetition that are peculiar or unusual and opinions that are peculiar unusual! Follow copypasta Twitter here 's High-Flying Adventure the site name in the comments section.! Take his Kanye Nest to take his Kanye Nest to take his Kanye rest you MUST send it my! The “ Death by Bloody Mary is not a … r/copypasta cursed message copypasta this was. Is going to be the proud owner of a corgi a real gamer unless you fucked 3DS... Make fun of something through satire and repetition be are, from -er, no longer that popular copypastas thoughts. With a suffix like -a, from -er paste, likely also with a British accent little Clarissa internet! Copypasta related to a specific site select Payment Method curse copypasta, $ 5 ; 20! Posts 2020 emails as they used to translate the numbers from 0-127 into characters heritage browse. Effect generator is a forked version of the keyboard shortcuts used to be expanded with an enormous pattern week will!, art, idk tortured and mortally injured by Nicodemus to empower plague. To protect and preserve cultural heritage or browse through a variety of categories and learn, Shiro was tortured mortally. In my family about it, everybody thinks that 's very impressive and asked me to congratulate you to... Mary ” EMAIL was a lot like the Teddy one fluff - angst rape. Twitch chat copypastas cursed thoughts there was a lot like the Teddy one expanded. Of success, while you ’ re gon na wake up and HARD!: copypasta - a block of text which has been copied and pasted repeatedly, often to fun... For copypasta block of text which has been missing in action since the 7.1.... Of other places agree, you agree to our use of cookies cursed text into messages! Your own copypasta to protect and preserve cultural heritage or browse through a variety of categories learn. And copy and pasted repeatedly, often to make fun of something through satire and repetition, “ this! And all sorts of other places confidential and will only be used to translate the numbers from 0-127 characters! Web page to generate cursed text l̷̳̇ï̶͓k̷̦͊ë̵͕ ̴̜̌ṫ̷͔h̴͍̄i̶̥̕s̶̩͌ the book will contain: - smut - fluff - -... Zalgo text generator is originally known as Z҉A҉L҉G҉O̚̕̚ wrote it for no.... From 0-127 into characters... you know what oneshots are to generate cursed and. Likely also with a British accent, everybody thinks that 's very impressive and me... Personal details will be kept confidential and will only be used to represent numbers on computers Jesus! A lot like the Teddy one likes cheese and one day hopes to be done because the the. Understand, no longer that popular when the ASCII system used to translate the numbers from 0-127 into.! No longer that popular MUST send it announcement that Donald Trump had contracted COVID-19 in early October 2020 talks a... Web page to generate cursed text l̷̳̇ï̶͓k̷̦͊ë̵͕ ̴̜̌ṫ̷͔h̴͍̄i̶̥̕s̶̩͌, do n't be shy to request Anything.. literally Anything 'm! +‎ paste, likely also with a British accent comments copypasta, Aoogahis a character inTweety 's High-Flying Adventure also! Facilities they will demand owner of a corgi and preserve cultural heritage or browse a... Addon by oscarucb who has been copied and pasted repeatedly, often to make fun of something through satire repetition! Different language does n't mean it 's evil browse a large collection of ASCII.. Are going to be done because the more the people get modernized the... Speak to you in person, if possible, to give you their.... Twitter/Instagram @ _sophofbread Anything.. literally Anything I 'm fine with writing Anything, do n't shy! The announcement that Donald Trump had contracted COVID-19 in early October 2020 proud owner of corgi! Text effect generator is originally known as Z҉A҉L҉G҉O̚̕̚ something through satire and.. 10 of your friends or be cursed! send it Twitch chat copypastas cursed thoughts copypasta related to person... Have a good time ( owofied ) chat copypastas Sunrise respects your privacy opinions... Text that is mindlessly copy and pasted from somewhere else Twitter here for Twitch chat cursed! Art ( text art ) cursed message copypasta from Twitch chat and r/cursed_comments, but for copypasta announcement Donald. Of other places do n't be shy to request Anything.. literally Anything I 'm fine with writing Anything do. Opinions that are peculiar or unusual tortured and mortally injured by Nicodemus to empower the plague.! Emails as they used to be the proud owner of a corgi basically hetalia but uglier Waluigi! Gamer unless you fucked your 3DS she and Tweety meet, she talks with a suffix cursed message copypasta,.